De Lift Education: introductie

 
De Lift Education brengt jongeren met Autisme via aangepast secundair onderwijs naar een hoger level. Met een gespecialiseerde computeropleiding willen we hen optimale kansen bieden op professionele vooruitzichten. Het uitgangspunt hierbij is om de doelen en methodes op maat van de leerling uit te werken en niet om de leerling aan te passen aan de leerdoelen en algemene lesmethodes van de school.
 

Ontplooiing

Jongeren met ASS hebben specifieke (maar vaak zeer discrepante) mogelijkheden, die op een aangepaste wijze geprikkeld moeten worden om zich voluit te kunnen ontplooien.

Op deze manier kunnen we hen laten excelleren in hun kwaliteiten.

Specifiek aanbod

We focussen op hun kernkwaliteiten, houden rekening met hun disharmonisch intelligentieprofiel en stemmen hier het aanbod op af.
 
De lespakketten zullen dus sterk geïndividualiseerd zijn.
 

Zinvolle certificaten

Met deze opleiding kunnen de leerlingen hun interesses op een nuttige wijze ontplooien, rekening houdend met de vraag op de arbeidsmarkt naar personen met ASS.

Sommige leerlingen kunnen we begeleiden naar erkende IT-certificaten. Daarnaast werkt De Lift ook diplomagericht indien gewenst. Dit kan via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in samenwerking met het CVO De Oranjerie voor de diploma’s secundair onderwijs ‘ICT en programmeren’ of ‘ICT en administratie’

Lift naar de toekomst

Deze school tracht te zorgen dat deze leerlingen met autisme niet langer ‘uit de boot vallen’ en wil hen een ‘lift’ bieden naar een zinvolle toekomst.

 
 

De Lift Education: ervaren begeleiders en lesgevers

 

De Lift Education: Ondersteunende oud lesgevers

 


Dave is een ondersteunende oud lesgever.
 


Gert is een ondersteunende oud lesgever.
 


Pieter is een ondersteunende oud lesgever.


Cindy is een ondersteunende oud lesgever.


Kristine is een ondersteunende oud lesgever.

De Lift Education: onze stuurgroep

 

Onze school werd opgericht door privé-personen die zich in een vzw hebben verenigd. De familie Beelen nam hiervoor het initiatief.

Reeds in een vroeg stadium konden we bij de uitwerking van de school beroep doen op de vakkundige adviezen van onze stuurgroep. We danken hen voor de permanente ondersteuning die zij op vrijwillige basis bieden:

Leden van de stuurgroep


 
 

De Lift Education: FAQ

 
Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen terug. We hebben deze vragen in vijf categorieën ingedeeld.
 

Neen. De leerlingen moeten voldoen aan bepaalde criteria. Zo moet het autisme op de voorgrond staan in hun functioneren. De Lift Education richt zich op leerlingen die, omwille van hun ernstige sociaal-communicatieve beperking, te weinig in staat zijn om met hun cognitieve vaardigheden zelf een functionele ontplooiing door te maken.

We verwachten een ASS-diagnose gesteld door een multidisciplinair team.

Het zijn leerlingen waarbij hun autisme in die mate hun schools functioneren beïnvloedt, dat standaard onderwijsmethodes zoals een klassikale aanpak inefficiënt zijn. De Lift Education is bedoeld voor jongeren die, ondanks een (rand)normale begaafdheid, uitvallen in het gewoon en buitengewoon onderwijs. Een specifieke afbakening van de doelgroep op basis van IQ is niet mogelijk, net omdat deze leerlingen moeilijk testbaar zijn. Het zijn jongeren met een zeer disharmonisch intelligentieprofiel.

Een (technisch) basisniveau van lezen, rekenen en schrijven moet aanwezig zijn. Ook een doorgedreven interesse voor informatica is essentieel. Deze interesse dient verder te gaan dan enkel het spelen van computergames.

Vanaf 12 jaar kunnen de leerlingen bij De Lift Education terecht. Van leerlingen die ouder zijn dan 16 jaar, verwachten we dat ze toch minimum 2 jaar op school kunnen blijven. Dit is nodig om een basis van informaticakennis te bereiken. De maximumleeftijd is 22 jaar, indien De Lift een zinvol aanbod kan blijven bieden.

Door de sterk geïndividualiseerde aanpak krijgt iedere leerling een aanbod op maat. De Lift richt zich op de interesses en de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen. Op die manier gaan we preventief te werk om schoolmoeheid, gedragsmoeilijkheden, afhaken,… te voorkomen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 15.000 euro per schooljaar, hetgeen betaald dient te worden met 1.500 euro per maand.

Dankzij de sponsoring van Cronos die voorziet in professionele informatici, de terbeschikkingstelling van het gebouw door de Stad Diest, de sponsoring van verschillende bedrijven en particulieren voor materialen en opknapwerken,… hebben wij de opstartkosten en vaste kosten zoveel mogelijk proberen te drukken.

Dit inschrijvingsgeld is nodig voor het betalen van het team, waarbij we niet aan kwaliteit willen inboeten. De prijs is zo opgesteld dat hij reeds rekening houdt met vakantieperiodes.

Aangezien veel jongeren met ASS moeite hebben met het invullen van de lange zomervakantie maar wel graag tijd achter de computer doorbrengen, wil De Lift een gevarieerd vakantie-aanbod doen naar deze doelgroep. Hierbij verwelkomen we ook jongeren met ASS die geen les volgen bij De Lift, maar wel tot de doelgroep behoren (11 tot 18 jaar zijn, minimum een (rand)normale begaafdheid hebben, interesse hebben in informatica)

Iedere dag bieden we een gevarieerd programma aan, gericht op ontspanning en speels leren: informaticaworkshops, sportactiviteiten, creatieve activiteiten, uitstapjes, gezelschapsspelen, muziek,…

Inschrijvingen zijn mogelijk per week. De activiteiten gaan door van 10u tot 17u.

De begeleiding van de jongeren gebeurt door een professioneel team met ervaring met ASS. Een aantal lesgevers van De Lift maar ook externe lesgevers begeleiden de leerlingen.
We voorzien per jongere voldoende individuele begeleidingstijd, zoals we ook in onze dagelijkse werking gewoon zijn.

De leerlingen krijgen een gespecialiseerde computeropleiding. Met deze opleiding kunnen ze hun informatica-interesse op een nuttige wijze ontplooien (voor zichzelf, een zinvolle dagbesteding en indien mogelijk het werkveld).

Op die manier krijgen ze, gezien hun beperking, optimale kansen op een professionele toekomst. Ook besteden we aandacht aan hun piekvaardigheden (bv. WO: inzoomen op hun specifieke interesses).

Op deze manieren kunnen we hen laten excelleren in hun sterktes. Verder stimuleren we gericht de vaardigheden die vanuit hun autisme moeilijker tot ontwikkeling komen zoals bv. socio-communicatieve vaardigheidstraining, arbeidsethiek …

Samengevat brengt De Lift Education jongeren met autisme via aangepast secundair onderwijs naar een hoger level.

Als ouder heeft u het recht om steeds op de hoogte te zijn van het onderwijs dat aan uw kind geboden wordt, zijn evolutie en de pedagogische benadering. Drie keer per jaar zullen we u uitnodigen voor een overleg.

Ook naast deze georganiseerde oudercontacten bent u uiteraard steeds van harte welkom met uw vragen of bedenkingen. We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 0494 48 21 25. Verder verbinden we ons er toe om op korte termijn te reageren op uw e-mails via het mailadres info@delifteducation.be.

Ja. De leerlingen kunnen op de school terecht van 8u tot 18u.
Na een kennismaking en schoolrondleiding volgt een grondige screening. Dat bestaat uit een gesprek met de ouders, contact met de jongere, overleg met de doorverwijzer e.d.m. Ook doen we een (klas)observatie om te kijken of de jongere bij de doelgroep behoort.
Het adres van de school is Citadel, 3290 Diest. Om makkelijk onze school terug te vinden met behulp van GPS, stelt u het adres best in op Leuvensestraat 84, vanaf daar kan u de wegwijzers volgen.
De leerlingen waarvoor De Lift Education bedoeld is, vinden op dit moment geen geschikte plaats in de gesubsidieerde onderwijsvormen (gewoon en buitengewoon onderwijs). Ze vallen uit, omwille van de combinatie tussen hun graad van autisme en hun begaafdheid. Deze school tracht te zorgen dat deze leerlingen met autisme niet langer ‘uit de boot vallen’ en wil hen een ‘lift’ bieden naar een zinvolle toekomst.
Aangezien de aanpak en lespakketten individueel op maat van de leerling uitgewerkt worden, is het niet mogelijk om te voldoen aan de regels van het gesubsidieerd onderwijs.

Verder is ook de zeer intensieve begeleiding per leerling enkel mogelijk binnen ‘huisonderwijs’. De Lift biedt ‘collectief huisonderwijs’.

In België heeft ieder kind leerplicht. Leerplicht is echter geen schoolplicht. Dit betekent dat het kind moet leren, maar daarom niet naar school hoeft te gaan. Ook huisonderwijs is mogelijk.

Als privéschool valt De Lift Education onder het stelsel van (collectief) huisonderwijs. We voldoen daarom ook aan de voorwaarden van huisonderwijs. Hieronder valt onder andere de gerichtheid op een zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid en talenten van het kind en de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.

Meer info vindt u in onze informatiebundel voor de ouders.

Tot op heden hebben wij geen weet van scholen die een gelijkaardige doorgedreven informatica-opleiding voorzien op niveau van secundair onderwijs voor deze doelgroep.
Aangezien informatica een interessedomein is dat frequent voorkomt bij jongeren met ASS, kiezen we ervoor deze belangstelling op een grondige wijze te stimuleren en uit te bouwen tot bruikbare kennis. Concreet inspelen op deze interesse, vergroot hun kans om via deze weg schoolse motivatie te wekken, bij te leren, contacten te leggen, een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt,… In het lessenrooster krijgt informatica een centrale plaats, namelijk 12 uren per week.
De lessen starten telkens om 9 uur.

De leerlingen zitten in kleine groepen en krijgen les op maat. In het begin van de dag wordt het dagschema overlopen. Iedere dag staat informatica centraal en zijn ook de andere vakken hierop afgestemd. De leerkrachten wisselen zo weinig mogelijk en blijven minstens een halve dag aanwezig. Ze ondersteunen ook de lessen van de informatici. De leerlingen hebben na ieder uur een korte pauze, die samen met de begeleiders ingevuld wordt.

Om 17 uur eindigen de lessen.

Lessenrooster - De Lift Education - Diest
Lessenrooster - De Lift Education - Diest

Toelichtingen over het lessenrooster vindt u terug in onze informatiebundel voor de ouders.

Een school met onderwijs op maat van iedere leerling vraagt heel wat van het leerkrachtenteam. Standaard lesmethodes, cursussen, programma’s,… zijn immers niet bruikbaar.

Per week wordt er daarom voorzien in een intervisiemoment met het hele team. Hierbij zijn de vakleerkrachten, de informatici en de pedagoge aanwezig. Tijdens dit overlegmoment wordt de afgelopen week geëvalueerd en worden nieuwe doelen opgesteld, specifiek voor uw zoon of dochter. Hierbij wordt het aanbod vanuit de verschillende vakken op elkaar afgestemd (bv. de nieuwe stap in informatica vraagt specifieke wiskunde, kennis van bepaalde Engelse termen, concrete toepassing tijdens de lessen Nederlands,…).

Daarnaast is ook de pedagogische benadering geen vanzelfsprekende opdracht: uiteraard is onze aanpak auti-vriendelijk, maar hierin bestaat er geen “handleiding” die werkt voor alle leerlingen. Net daarom hebben deze leerlingen De Lift Education immers nodig. Wat uw kind nodig heeft is maatwerk. Ook dit vraagt overleg en afstemming van het team. Verder komen ook bredere aspecten tijdens dit intervisiemoment aan bod zoals toekomstplanning, nieuwe methodieken, praktische aspecten van de werking enz.

Wij houden geen vaste pedagogische methodes aan, aangezien iedere leerling met autisme anders is en een eigen aanpak vraagt. Naar gelang de noden zullen methodes zoals Teacch (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children ) toegepast worden. Zo zal visualisatie en structuur aangeboden worden als ondersteuning, maar willen we onnodige structuurafhankelijkheid vermijden.

De Lift Education wil de persoonlijke competenties van de leerlingen aanspreken en hun schoolse betrokkenheid en welbevinden stimuleren. De Lift Education maakt hiervoor gebruik van aangepaste lesmethodes. We kiezen voor concrete, praktisch bruikbare doelen zoals bijvoorbeeld toepasbare informaticakennis en een beleefde e-mail opstellen dat zijn.

We waken over de transferproblemen die voorkomen bij veel leerlingen met autisme. Dit doen we door aandacht te besteden aan het overdragen van het geleerde in de ene situatie naar andere situaties. Bv. Engelse leerstof gebruiken tijdens de informaticales, toepassen van sociale vaardigheden op de werkvloer,…

In plaats van klassikaal lesgeven, kiezen we voor individuele instructies om de leerlingen beter te kunnen benaderen. Gezien de moeilijkheden die veel leerlingen met autisme hebben met het invullen van een lange, lege middagpauze, zullen de pauzes herverdeeld worden in kortere onderbrekingen tussen de lessen.

Verbale instructies worden ondersteund met visuele informatie (bv. stappenplannen) om de taken te verduidelijken. We hebben oog voor een prikkelarme omgeving, rekening houdend met de overgevoeligheden van veel van deze leerlingen.

De leerlingen worden niet in vaste klassen ingedeeld, maar in variabele subgroepen die wisselen van samenstelling (afhankelijk van hun niveau voor dat vak).

Dit alles vraagt een gespecialiseerd team, een aangepaste omgeving en afgestemde leerdoelen. Om efficiënt onderwijs aan deze leerlingen te kunnen bieden, moeten we immers bijzondere aandacht besteden aan hun specifieke moeilijkheden (bv. sociale vaardigheden) waarbij we zeker ook kansen willen bieden om hun mogelijkheden en interesses verder te ontwikkelen.

Het team bestaat uit gediplomeerde docenten met ervaring ASS en professionele IT’ers die gesponsord worden door Cronos, onder begeleiding van een orthopedagoge. Daarnaast kan De Lift steeds rekenen op de ondersteuning tijdens de lessen door één of meer vrijwilligers of stagiaires. Er is 1 leerkracht per 2 tot 4 leerlingen voorzien. Wekelijks wordt het lesaanbod en de leerlingen besproken op de teamvergadering.
De aanpak is nog sterker geïndividualiseerd, met veel begeleiding en aangepaste doelstellingen per jongere.

De school richt zich net op die leerlingen die uitvallen in het gesubsidieerd onderwijs. Het zijn jongeren die op sociaal-communicatief vlak zwak functioneren, en daardoor in de lagere opleidingsvormen terecht zouden komen, ondanks dat ze sterkere cognitieve (piek)vaardigheden hebben.

De Lift Education wil hen in hun sterktes laten excelleren. Ook de nadruk die informatica krijgt in het lessenpakket is uniek. We kiezen ervoor om minder algemene vakken aan te bieden, maar in te zetten op praktisch bruikbare kennis en zoveel mogelijk aan te leunen bij hun individuele interesses.

Ja, leerlingen die ingeschreven zijn voor het volgende schooljaar krijgen de garantie dat ze ook in het daaropvolgende jaar bij ons onderwijs kunnen volgen.
U kan in de loop van het schooljaar uw zoon of dochter aanmelden voor een kennismakingsgesprek. In onderling overleg en in afstemming met het CLB zullen we dan nagaan welke instapdatum het meest geschikt is voor zoon of dochter.
Vanaf september 2016 startte De Lift met een diplomagericht aanbod in samenwerking met de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast is er een samenwerking met CVO De Oranjerie voor het behalen van de diploma’s secundair onderwijs ‘ICT en programmeren’ of ‘ICT en administratie’.

De Lift blijft focussen op de IT-arbeidsmarkt waardoor we informatica als hoofdvak aanhouden. Deze formule heeft ondertussen zijn succes bewezen. Daarnaast krijgen leerlingen die dit wensen de kans een diploma te behalen dat na deze secundaire opleiding toegang geeft tot hoger onderwijs.

Hiervoor werken we samen met De Leerwijzer, een privéschool die reeds meer dan 30 jaar zijn leerlingen voorbereidt op de Examencommissie. De directeur van De Leerwijzer, Koen Ringoot, ondersteunt De Lift met een screening voor de leerlingen die dit wensen en een prognose rond de haalbaarheid van een diploma.

Voor leerlingen die dit wensen zoeken we een aanbod op maat voor overnachting. Dit kan in samenwerking met de omliggende internaten of met logeergezinnen.
Als doorverwijzer (school, CLB, kinderpsychiater, diagnostisch centrum, thuisbegeleider, revalidatiecentrum, therapeut,…) kan u steeds contact opnemen voor informatie, een rondleiding of een voorstelling van onze school op uw dienst.

Bij een aanmelding van een leerling, vragen we u om (samen met de ouders) het aanmeldingsformulier voor doorverwijzers in te vullen. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk met alle partijen contact opnemen voor een gesprek.

Bij het begin van het schooljaar vragen wij de toestemming van de ouders voor gegevensuitwisseling met de betrokken hulpverleners. Indien de ouders dit goedkeuren, zullen we contact opnemen voor afstemming rond de leerling en houden we u graag op de hoogte van zijn evolutie.

U kan het aanmeldingsformulier voor doorverwijzers hier downloaden.

Hierboven hebben we al heel wat mogelijke vragen beantwoord. Maar misschien heeft u nog een andere vraag? Laat het ons weten op info@delifteducation.be.

 


De Lift Education: kennismaken met onze school

 

“ Voor Max was De Lift Education een godsgeschenk dat op het juiste moment uit de hemel is gevallen.
Bij Max ontstonden de problemen in de eerste graad secundair onderwijs. In de loop van het vierde jaar was de situatie op school voor hem onleefbaar geworden. Zijn zelfvertrouwen en zelfbeeld waren alarmerend laag. Hij was compleet schoolmoe. Tijdens een gesprek over studiekeuze viel de diagnose ASS. Op 17jarige leeftijd. Wij wisten niet goed hoe nu verder.. wat nu?
Dankzij een bezoek aan De Lift en de hulp en inspanningen van de school zijn we erin geslaagd op zeer korte tijd een inzicht te krijgen in Max zijn situatie en hebben we de perfecte oplossing gevonden om Max via een zeer geïndividualiseerde aanpak een diploma te laten behalen én een computeropleiding te laten volgen. Hierdoor kan hij zichzelf eindelijk ontplooien en ziet de toekomst er voor hem zeer beloftevol uit.
De examens voor de Examencommissie verlopen ondenkbaar vlot. Op nog geen 3 maanden tijd is zijn zelfvertrouwen enorm gestegen, heeft hij al verschillende examens positief afgelegd, is hij sociaal terug opengebloeid…
Wij hadden dit zelfs niet kunnen dromen. En zijn iedereen die bij De Lift betrokken is onmetelijk dankbaar.”
Sabrina, moeder van Max
 
 
Voor Robrecht zou er geen gepaste school zijn indien De Lift Education er niet was gekomen. Dan zou hij simpelweg thuis gezeten hebben, een beetje bezig gehouden zijn, om dan op 18-jarige leeftijd niets geleerd te hebben en gefrustreerd te zijn. Dit is het lot van vele kinderen in zijn situatie. Dankzij De Lift Education heeft Robrecht de mogelijkheid om zijn talenten te ontplooien. Het is een investering in zijn toekomst en geeft hem een toekomst.
Katrien en Ted, ouders van Robrecht
 
 
De superweek werd mogelijk gemaakt door begeleiders die de kinderen in het hart droegen en die de perfecte aanpak wisten te vinden voor elk van hen.
Dit gecombineerd met de nodige prikkels die de hersenmassa tot prachtige resultaten kon brengen, zorgde ervoor dat Arno fluitend thuis kwam.
Hij komt zeker terug!
Katja, moeder van Arno
 
 
Sinds een half jaar gaat Lennert in de vakanties naar het KIDS, in een leefgroep van tieners met ASS. Dat vindt hij heel fijn. De stap naar een kampje op jullie school heeft hij ook heel graag gezet. Hij was vanaf dag 1 enthousiast en voelde zich er goed. Bedankt voor de begeleiding en expertise. Voor ouders met een kind met ASS in het gewone onderwijs zijn de periodes op het KIDS en in de Lift een ware verademing. Je moet geen gedrag verduidelijken, bruggen slaan, kaderen enz., waar het op andere plaatsen toch vaak nodig is en er op onbegrip en goedbedoelde verkeerde aanpakken wordt gestoten.
Hij kan er zichzelf zijn en evenzeer groeien in de omgang met anderen, met vallen en opstaan.
En dan bij jullie ook nog een sterk inhoudelijk aanbod krijgen, een mooie combinatie.
Hij vroeg of hij volgende zomer opnieuw een kamp mag doen in de Lift, dus dat zegt genoeg.
Ik wens jullie allen veel voldoening van jullie zo belangrijk werk, en de wetenschap dat jullie een groot verschil maken in het leven van de jongeren met wie jullie werken (én hun ouders).
Laura, moeder van Lennert
 
 
Maarten had op zijn 10 jaar al de droom van (java)programmeur te worden en is begonnen met zelfstudie. In het secundair onderwijs was het zoeken naar iets wat hem toch een beetje lag om zijn leerplicht door te komen. We kregen het advies om Maarten in te schrijven voor een OV1-opleiding. Met andere woorden hem leren op eigen benen staan en geen vooruitzicht op gebied van een job.
Maarten was op een punt gekomen waar hij de uitspraak deed “als ik zo nog tot mijn 18 jaar naar school moet gaan, spring ik nog liever van een brug”. Harde woorden voor ouders die al met de rug tegen de muur staan. Radeloos ben ik zelf op zoek gegaan naar oplossingen en zo ben ik in contact gekomen met Dirk Rombaut van Passwerk. Hij moet de wanhoop in mijn stem gehoord hebben, dat hij in het prille begin van het idee om De Lift op te richten, mij verklapt heeft dat er “een advocaat uit het Leuvense” met dit idee rond liep.
Weer stoute schoenen aangetrokken en via google vond ik een telefoonnummer van Beelen advocaten. Tot mijn grote verbazing belde Bert mij terug om mijn verhaal te horen. Er werden contactgegevens uitgewisseld en er werd mij beloofd dat we gecontacteerd werden als het project concreet werd. Twee jaar later op het dieptepunt ging weer de telefoon, iets wat we niet meer hadden verwacht. De persvoorstelling van De Lift was voor ons een “yes” gevoel tot we hoorden hoeveel het inschrijvingsgeld bedroeg. Voor ons helaas niet haalbaar, maar er werd samen naar oplossingen gezocht. Wij hebben na goed overwegen besloten om een studielening aan te gaan. Er waren voor ons maar twee opties, een paar jaar investeren of ons leven lang blijven zorgen voor Maarten.
Het eerste jaar is Maarten op vele vlakken gegroeid, sociaal, zelfkennis en in de ICT-lessen werd duidelijk dat programmeren echt zijn ding was. Het tweede schooljaar werd er alles aan gedaan om zijn javakennis te optimaliseren en kreeg hij de kans om een certificaat van java 8 programmeur te behalen. Hij is hier met een superscore in geslaagd. Vanwege de geweldige samenwerking en inspanningen van de school en leerkrachten met de betrokken bedrijven zijn voor ons geen deuren geopend, maar zijn de poorten van de zevende hemel open gegaan.
Maarten krijgt de kans om stage te lopen bij cronos. Zo als verwacht loopt dit niet altijd even gemakkelijk. Wederom dankzij een goede samenwerking tussen ouders,school en bedrijf kunnen we verder werken aan de toekomst van Maarten. Deze toekomst ziet er mooi uit maar het zou nooit gelukt zijn zonder De Lift. Ik kan niet in een paar woorden omschrijven wat deze school voor ons hele gezin en familie betekent. Maarten is zo dankbaar dat hij in de mate van het mogelijke het team wil bijstaan met tips en ervaringen om iets te kunnen terug doen.
Ik weet dat er super hard wordt gewerkt om elk kind en elke ouder een kans te geven om deze weg af te leggen, die voor iedereen haalbaar is. Ikzelf heb mogen ondervinden hoe gedreven de betrokken personen zijn en ben er dan ook van overtuigd dat zij vroeg of laat in hun opzet zullen slagen. Verder wil ik iedereen die zich in dezelfde situatie als ons bevindt een boodschap geven. “Geef nooit op, hoe hoog ,steil of zwaar de berg is. Blijf zoeken naar oplossingen en hulp, maar vooral GELOOF IN DE TALENTEN VAN JE KIND WANT OOK ZIJ ZIJN MOOI, UNIEK EN TALENTVOL.”
Anja trotse mama van Maarten
 
Onze eerste filmavond op 27 maart 2015 was een groot succes. De gekozen film, Temple Grandin, viel erg in de smaak bij het publiek. Ook voor onze leerlingen was dit een leerrijke ervaring. Zij ontwierpen immers dit knap filmpje waarin ze de school voorstelden.
 
[videojs mp4=”http://www.delifteducation.be/wp-content/uploads/De Lift Filmavond 2014-2015.mp4″ class=”aligncenter”]
 
Hieronder vinden jullie ook extra foto’s van het gebouw en de lokalen.
 
[rev_slider Slider_Homepage_Fotos]
Het adres van de school is Citadel, 3290 Diest. Om makkelijk onze school terug te vinden met behulp van GPS, stelt u het adres best in op Leuvensestraat 84, vanaf daar kan u de wegwijzers volgen.
 

In onze informatiebundel voor de ouders en in onze FAQ vinden jullie al heel wat nuttige informatie over onze school. Maar als ouder wil je ook graag weten waar je kind zal terechtkomen.
 

Willen jullie eens vrijblijvend komen kijken? Dan verwelkomen we jullie graag op onze school. Om een bezoek in te plannen, contacteer ons op info@delifteducation.be.


 
Zijn jullie klaar voor de volgende stap? Dan houden wij graag een intakegesprek met jullie. Meer info over de inschrijvingsprocedure.

Keyboard

Waar we trots op zijn

 
Op 6 februari 2014 werd de opstart van de school De Lift bekend gemaakt in een persconferentie. Dirk Rombaut, commercieel directeur van Passwerk, steunde De Lift al van bij het prille begin. Met deze motiverende speech stak hij De Lift een hart onder de riem.
 

Zes jaar geleden zijn wij opgestart met Passwerk, een software testbedrijf waarvan alle test engineers een autismespectrumprofiel hebben en beschikken over een normale tot hoge begaafdheid. Ook wij hadden destijds net als De Lift nu het gevoel dat er te weinig werd verder gebouwd op de competenties van mensen met een ASS.

Uit ons vooronderzoek destijds bleek dat er heel wat mensen met een ASS beschikten over een uitzonderlijk oog voor detail, een sterk analytisch en logisch denkvermogen, een sterke focus kunnen leggen en zeer gestructureerd en nauwgezet kunnen werken. Allemaal kwaliteiten die zeer goed van pas komen bij het testen van software en het uitvoeren van andere kwaliteitsopdrachten binnen ICT.

Passwerk heeft deze competenties verder ontwikkeld en activiteiten gezocht op de markt waar deze competenties uitermate goed konden worden ingezet en tot hun recht kwamen. Passwerk heeft niet enkel aan competentiemanagement gedaan, maar heeft op maat van iedere betrokkene het leer- werk- en begeleidingstraject vorm gegeven.
Nu zes jaar later worden de prestaties van onze veertigtal Passwerkers hoog gewaardeerd door onze klanten. De meerwaarde die zij professioneel leveren wordt erg hoog ingeschat!
De Lift gaat eveneens focussen op de competenties van kinderen en de natuurlijke gave verbonden aan autisme en zal tevens rekening houden met de leerstijl en het niveau van de kinderen. Net zoals bij Passwerk die volwassenen aanwerft die uit het arbeidscircuit vallen zal De Lift werken met kinderen die in het reguliere onderwijscircuit uit de boot vallen.

Uit onze eigen ervaring weten we dat verder bouwen op competenties, interesses en natuurlijke talenten loont! Wie van ons is even goed in alle opdrachten en verantwoordelijkheden die hem worden toevertrouwd? We hebben allemaal onze voorkeuren en bekwaamheden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we in de voorbereiding naar ons professioneel leven toe vooral die gebieden gaan ontwikkelen waar we goed in zijn en ons goed in voelen … en dat is nu net wat De Lift zal gaan doen. Kinderen op maat kennis, ervaring en handelingen bijbrengen in domeinen waarin zij extra interesse hebben, extra door aangetrokken worden of door gepassioneerd zijn zodat zij een goede voorbereiding krijgen om in die verschillende werkdomeinen later ingezet te worden.

Onderwijs is een erg belangrijke schakel naar arbeid toe. Arbeid die een erg bepalende plaats inneemt in ons verdere leven. Arbeid geeft ons de zelfrealisatie waarnaar wij op zoek zijn, geeft ons het inkomen om zelfstandig te kunnen leven en geeft ons ook de regelmaat en de structuur die wij nodig hebben in ons leven. Naar schatting hebben minder dan 20% van de volwassenen met een ASS die beschikken over een normale tot hoge begaafdheid een job. Zo’n werkloosheidsgraad van 80% is onaanvaardbaar! Het is een enorme maatschappelijke verspilling van talent en een veel te hoge psychologische last en kost voor deze mensen. Het is onze verantwoordelijkheid om daar verandering in te brengen.
Ouders, grootouders voelen de concrete behoefte van hun kind, kleinkind aan en zien de mogelijkheden maar ervaren ook de beperkingen van hun kind, kleinkind in het bestaande onderwijsaanbod. Men zou zich hierbij kunnen neerleggen of zich beperken tot het verwoorden van kritiek, maar dat is hier niet gebeurd! Deze fundamentele onrechtvaardigheid heeft zich vertaald in een positieve dynamiek en positieve energie en actiebereidheid met De Lift als concreet resultaat.

Initiatieven zoals De Lift dragen van onderuit bij aan de maatschappelijke vernieuwingen die we nodig hebben. In het verleden is meermaals gebleken dat vernieuwingen van onderuit werken en vaak op termijn maatschappelijk gemeengoed worden. Het is belangrijk dat we zulke initiatieven ondersteunen en een warm hart toedragen!

Ik ben ervan overtuigd dat De Lift niet enkel het verschil zal maken voor haar leerlingen en hun families. De Lift zal eveneens een baken van hoop vormen voor de vele kinderen, ouders, grootouders en familieleden die zelf dagelijks ervaren over hoeveel potentieel en competenties zij zelf, hun kind, kleinkind of familielid beschikt maar waarvoor er nog geen geschikte leervorm bestaat.

Scholen als De Lift zijn dan ook meer dan welkom in dit evoluerende onderwijslandschap en zal als pionier de weg uitzetten. Het zal jongeren met autisme via aangepast secundair onderwijs naar een hoger level brengen, maar eveneens zal De Lift het onderwijslandschap naar een volgend level tillen.

Proficiat aan alle initiatiefnemers en veel succes!

Dirk Rombaut, commercieel directeur van Passwerk
 
Reeds in het 2de jaar actief als secundaire school met IT-opleidingen voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis, startte De Lift met een ambitieus en innovatief concept: Lift up Robotica. Hiervoor hebben advies mogen ontvangen van prof dr ir Bram Vanderborght en steun van de Koning Boudewijnstichting en de ICT-Community for ASD. Met dit project beogen we de uitdagingen van onze leerlingen te koppelen aan hun sterktes om hen zo van de economische als ook therapeutische mogelijkheden van de robotica te laten profiteren.

  • We werken rond het ontplooien van hun sociale vaardigheden, hun STEM- vaardigheden (STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Maths) en bereiden hen mogelijkerwijs voor op een toekomst als app(licatie) -ontwikkelaar voor robots.
  • Door de robots als platform aan te bieden, blijven we binnen de interessesfeer van de leerlingen, terwijl de robot als integrator wordt gebruikt waarop verschillende leerdoeleinden geënt kunnen worden.

In navolging van reeds 2 CoderDojo’s voor kinderen met ASS gaven we ons ASS-doelpubliek op 2 april 2016 (wereldautismedag) een begeleide kennismaking met robotica en de programmatie ervan.
 
[rev_slider Slider_LiftUpLaunch]

 
Op onze allereerste schooldag op 1 september 2014 werden we bezocht door een reportage team van Kanaal Z. Zij maakten onderstaand item voor de nieuwsuitzending van die dag.
 
[videojs mp4=”http://www.delifteducation.be/wp-content/uploads/IT-school-voor-autistische-jongeren-Kanaal-Z-Knack-Trends-MoneyTalk.mp4″ class=”aligncenter”]
[track kind=”subtitles” src=”http://www.delifteducation.be/captions.vtt” srclang=”nl” label=”Nederlands” default=”true”][/videojs]
Ondertiteling: klik tijdens het afspelen van de video op het icoontje met de witte tekstballon en kies “Nederlands”.
 
De Lift kreeg meermaals controle van de onderwijsinspectie. In de zeer positieve verslagen leggen ze de nadruk op de sterk geïndividualiseerde werking van De Lift, de gerichtheid op ontplooiing van de persoonlijkheid en talenten van de leerling, en op de voorbereiding op een actief leven als volwassene.
 
U kan een ingescande versie van het verslag hier raadplegen: Inspectie verslag uit 2017
 
U kan een ingescande versie van het jaarjournaal 2016-2017 hier raadplegen: Jaarjournaal 2016-2017
U kan een ingescande versie van het jaarjournaal 2017-2018 hier raadplegen: Jaarjournaal 2017-2018
U kan een ingescande versie van het jaarjournaal 2018-2019 hier raadplegen: Jaarjournaal 2018-2019
 
Ook één van onze eigen leerlingen blijkt schrijftalent te hebben!

In haar eigen woorden beschrijft Annabelle hoe het voor haar is om autisme te hebben. Met dit boek hoopt ze meer begrip te creëren voor mensen met ASS. Het boek bevat tevens 10 getuigenissen van mensen die dagelijks in contact komen met autisme. Zo nam Annabelle niet enkel bij vrienden en hulpverleners interviews af, maar ook bij een aantal begeleiders van onze school De Lift. De gevarieerde, doordachte vragen die ze stelt, belichten verschillende aspecten van autisme.
Annabelle geeft een aantal aandachtspunten om mensen met autisme beter te kunnen begrijpen. Ook mensen die zelf autisme hebben, biedt ze bruikbare hulpmiddelen (tools).

Op het Lustrumfeest presenteerde Annabelle haar boek. Dit kon op veel interesse rekenen waarbij reeds talrijke exemplaren verkocht werden. Annabelle deed hierbij een fantastische geste voor De Lift: de opbrengst van alle boeken bedraagt ondertussen reeds meer dan 1000 euro en werd integraal geschonken aan De Lift! Voor meer info of bestellen van het boek kan men contact opnemen met Annabelle op annabelle.peeters@delifteducation.be
Proficiat aan Annabelle voor dit prachtig boek en het schitterend gebaar naar De Lift toe!
 
Boek Annabelle

De Lift Education: sponsors

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze sponsors. Hun steun heeft ons de grootste duw in de rug gegeven om deze school met alle bijhorende facetten vorm te geven. Een nieuwe school uit de grond stampen vraagt immers veel inspanningen en dat op verschillende vlakken.

Zonder sponsoring kan een initiatief als De Lift niet bestaan. Wij zorgen voor een toekomst voor onze leerlingen, een toekomst die zij niet zouden hebben indien zij hun weg zouden moeten zoeken in het hedendaags gesubsidieerd onderwijs.

Voor onze werking zijn wij volledig afhankelijk van onze sponsors en het inschrijvingsgeld van de ouders. Dit laatste is zonder sponsoring echter onbetaalbaar.
Indien u of uw bedrijf geïnteresseerd bent om ons enthousiaste initiatief te steunen, zijn wij en onze leerlingen u onnoemelijk erkentelijk.

Een gift kan u doen op het rekeningnummer BE 65 0688 9977 8996. U kan ons contacteren op info@delifteducation.be of telefonisch op het nummer 0476 91 00 66 of 0478 95 01 39.

Wij zorgen voor een return voor uw bedrijf.

Heeft u een opening van een bedrijf of winkel, een verjaardagsfeest of een ander evenement? Misschien kan u de genodigden verzoeken om De Lift te steunen in plaats van de vele bloemen waar u toch geen weg mee weet. Iedere bijdrage betekent voor onze school een groot verschil en tevens geeft het uw bedrijf een sociale uitstraling.

Binnen de Koning Boudewijnstichting kan u ook een gift doen voor de Vrienden van De Lift. Omdat we ook leerlingen voor wie het financieel niet haalbaar is om in te schrijven die toch echt nood hebben aan het onderwijsaanbod van De Lift een kans willen geven, willen we ondersteuning bieden vanuit dit steunfonds.
Uw gift is hierbij fiscaal aftrekbaar.
Het fonds “Vrienden van De Lift Education vzw” wordt enkel en alleen aangewend voor de jongeren die anders niet de financiële mogelijkheid hebben toegang te krijgen tot de opleiding.
U kunt storten op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Stichting, met vermelding van de gestructureerde mededeling 019/0320/00083.

 
Onze sponsors  
 
Onze droom is dat onze school voor zoveel mogelijk ouders financieel haalbaar wordt. We willen dat jongeren die tot onze doelgroep behoren (en nu uitvallen in de bestaande onderwijsvormen) een nieuwe start kunnen maken met de focus op hun mogelijkheden in plaats van op hun beperkingen. Iedere leerling heeft immers recht op het ontplooien van zijn kwaliteiten.

Aan alle sponsors: van harte dank!

 
 

Vacatures

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen met het opstarten van de nieuwe school.
 
 
 

Begeleider voor lesondersteuning

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kan begeleiden tijdens de lesondersteuning. Ook vrijwilligers met IT-kennis zijn van harte welkom.
Meer info

Begeleider leerlingenvervoer

We zijn op zoek naar vrijwilligers die de leerlingen van en naar school willen brengen.
 
 
Meer info

Begeleider voor- en naschoolse opvang

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die onze leerlingen kan begeleiden voor- en na de lessen.
 
 
Meer info

Logeergezin

 
We zijn we op zoek naar een overnachtingsaanbod in samenwerking met gezinnen.
 
 
Meer info